مقالات

اثرات جریان یافتن پول الکترونیک بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش در ایران

 ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
  فایلهای مرتبط
اثرات جریان یافتن پول الکترونیک بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش در ایران
رواج پول الکترونیکی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را در ایران تحت تاثیر قرار داده است. مطالعه و تحلیل چگونگی و فرایند تاثیرگذاری پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک از موضوعات ویژه و با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در این مقاله، اثر شاخص های نشان دهنده میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی از قبیل تعداد کارت های بدهی، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد پایانه های فروش و تعداد پایانه های شعب بانک ها، بر روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش برآورد شده است. برای برآورد مدل ها از داده های فصلی سال های 1389-1383 استفاده شده است. از برآورد مدل ها نتیجه شده که در ایران افزایش تعداد کارت های بدهی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را افزایش داده و علت رابطه مثبت بین تعداد کارت های بدهی و حجم اسکناس و مسکوک در گردش، آن است که در دوره مورد مطالعه در ایران کارت های بدهی، بیشتر جهت دریافت پول از دستگاه های خودپرداز برای خریدهای روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین یافته های این پژوهش مشخص ساخته که تعداد پایانه های فروش، اثر معکوسی بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش داشته است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.