مقالات

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مشتری مداری

 ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
  فایلهای مرتبط
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مشتری مداری
در این تحقیق تاثیر مولفه های مدیریت دانش شامل: کسب دانش، انتشار دانش و فناوری اطلاعات، برای شناسایی و ثبت نیازهای مشتریان در جهت مشتری مداری سازمان مورد بررسی قرار گرفت. نقش متغیرهایی عوامل سازمانی و گرایش مشتری نیز به عنوان متغیرهای واسطه و تعدیل کننده بررسی شدند. روش تحقیق در این پژوهش از بعد ماهیتی کاربردی و از جهت روش گردآوری داد هها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرشسنامه از مدیران و کارکنان شرک تهای دولتی و خصوصی بیمه شهر تهران جمع آوری گردید. برای تحلیل داد هها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل گشتند. نتایج تحقیق بیانگر است که مدیریت دانش از طرق تاثیر بر متغیرهای سازمانی بر مشتری مداری تاثیرگذار است و گرایش مشتری نیز نقش متغیر تعدیل کننده را ایفا می کند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.