مقالات

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش

 ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
  فایلهای مرتبط
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش
هدف این پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات «مهندسی ارزش» در ایران است. بدین منظور از مدل ماورر و پوکتاس جهت شناسایی عوامل بهره گرفته شد. این دو مدل، 34 متغیر را به عنوان عوامل اصلی موثر درانجام مطالعات مهندسی ارزش معرفی کردند. جامعه ی آماری این پژوهش، 37 سازمان تولیدی و خدماتی استان تهران و نمونه ی آماری، شامل 250 نفر از افراد درگیر، فعال و یا مرتبط با موضوع مطالعات مهندسی ارزش این سازمان ها بودند. بر این اساس داده های گردآوری شده از پرسش نامه ها و با استفاده از روش های آماری آزمون دو جمله ای و تحلیل عاملی، در نهایت هشت عامل کلیدی در قالب سه گروه اصلی از بین 34 متغیر بر آمده از ادبیات تحقیق به عنوان عوامل اصلی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش، در شرایط کنونی سازمان های تولیدی و خدماتی استان تهران شناسایی شدند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.