مقالات

بررسی تاثیر ارزش، اثربخشی و ریسک درک شده از سوی مصرف کننده بر قصدخرید محصولات سبز

 ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
  فایلهای مرتبط
بررسی تاثیر ارزش، اثربخشی و ریسک درک شده از سوی مصرف کننده بر قصدخرید محصولات سبز
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش، اثربخشی و ریسک درک شده از سوی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات سبز در بین مصرف کنندگان جوان می باشد. با استفاده از متغیرهای رفتار آگاهانه مصرف کننده در خرید، اثربخشی درک شده از سوی مصرف کننده، نگرانی زیست محیطی، ارزش درک شده سبز، ریسک درک شده سبز، به عنوان متغیر مستقل، و قصد خرید سبز به عنوان متغیرهای وابسته، مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر، ازنظر هدف کاربردی بوده و برحسب روش تحقیق، توصیفی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های موردنیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران می باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی استفاده گردیده و تعداد 400 نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام شده و نتایج پژوهش نشان می دهد که تاثیر متغیرهای رفتار آگاهانه، ارزش درک شده و همچنین اثربخشی درک شده از سوی مصرف کننده بر روی قصد خرید سبز مورد تایید قرار گرفت و نیز ریسک درک شده و نگرانی زیست محیطی متغیرهایی هستند که تاثیرشان بر قصد خرید سبز در نمونه مورد تبیین به تایید نرسید
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.