مقالات

رویکرد مدیریت کیفیت جامع و بهبود عملکرد مالی در بانک ها و شرکت های بیمه و سرمایه گذاری

 ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
  فایلهای مرتبط
رویکرد مدیریت کیفیت جامع و بهبود عملکرد مالی در بانک ها و شرکت های بیمه و سرمایه گذاری
هدف از این تحقیق، بررسی رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی بانک ها و شرکت های بیمه و سرمایه گذاری فعال درایران است. جامعه مورد مطالعه، بانک ها، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری می باشند، که با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات تمامی آنها و ضرورت دستیابی به اطلاعات متقن، 10 بانک، 5 شرکت بیمه و 16 شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق، از نرم افزارهایSPSS و Amos، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این تحقیق نشان داد که، میان هریک از ابعاد هفت گانه مدیریت کیفیت جامع (شامل: رهبری، بهبود مستمر، مشارکت داخلی و خارجی، تمرکز بر مشتری، مدیریت فرآیند، دستاورد کارمندان و یادگیری) و عملکرد مالی، و در نتیجه، میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی بانک ها و شرکت های بیمه و سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.