مقالات

واکاوی مدیریت بهره وری در برنامه های توسعه (الزامات، تهدیدات و تمهیدات)

 ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
  فایلهای مرتبط
واکاوی مدیریت بهره وری در برنامه های توسعه (الزامات، تهدیدات و تمهیدات)
بهره وری همواره به عنوان مقوله ای کلیدی در عرصه اقتصاد و مدیریت بخش عمومی مورد توجه بوده است. در سند چشم انداز، برنامه های توسعه و سیاست های کلی نظام اداری، احکام متعددی درباره ارتقای بهره وری آمده است. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز ذکر شده که باید سازمانی با عنوان سازمان ملی بهره وری ایران ایجاد شود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم بهره وری و مبانی نظری آن، به بررسی وضع بهره وری در کشور و همچنین مقایسه تطبیقی آن در ایران و سایر کشورهای آسیایی پرداخته و همچنین جایگاه بهره وری در برنامه های توسعه کشور را مورد بحـث و بررسی قرار داده است. در نهایت بر اساس مبانی نظری و تجارب حاصل شده از برنامه های توسعه، الگوی مفهومی تحقیق در قالب سه مولفه اصلی الزامات، تهدیدات و تمهیدات مربوط به استقرار چرخه مدیریت بهره وری در بخش عمومی ارائه و مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و خبرگانی است که در فرآیند تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه در سطح قوای مقننه و مجریه حضور داشته اند که با استفاده از روش گلوله غلتان مورد پرسش واقع شده اند. نتایج حاصل از آزمون آماری بیانگر معنادار بودن تمتمی اجزا و عناصر اصلی مدل در حوزه الزامات، تهدیدات و تمهیدات است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.