مقالات

بکارگیری مدیریت راهبردی پروژه به عنوان یک رویکرد نوین مدیریت پروژه

 ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
  فایلهای مرتبط
بکارگیری مدیریت راهبردی پروژه به عنوان یک رویکرد نوین مدیریت پروژه
امروزه در اغلب سازمان های مبتنی بر پروژه، مدیران پروژه با چالش ها و مشکلات فراوانی مواجه هستند. پروژه ها فرآیندهای راهبردی سازمانی هستند که برای دستیابی به اهداف کسب وکار انجام می شوند. پژوهش ها حاکی از آن است که بسیاری از سازمان ها در اجرای پروژه ها به اهداف از پیش تعیین شده کسب وکار، دست پیدا نمی کنند. بنابراین، به منظور کاهش و کنترل این چالش ها در پروژه ها بایستی رویکرد از مدیریت سنتی به مدیریت راهبردی تغییر یابد تا پاسخگوی بهینه سازی عملکرد و موفقیت یک پروژه گردد. مدیریت راهبردی پروژه سازمان ها را در جهت دستیابی بهتر به اهداف سازمانی سوق می دهد. در نتیجه، سازمان ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد بهتر باید یک چارچوب برنامه ریزی و اجرایی مناسب، مطابق با رویکرد راهبردی داشته باشند. مدیران و تیم های پروژه باید یاد بگیرند که چگونه به جنبه های کسب وکاری پروژه ها و حمایت از راهبرد شرکت، بجای تمرکز سنتی بر دستیابی به اهداف زمانی، بودجه ای و عملکردی توجه نمایند. در این مقاله که با روش مطالعه کتابخانه ای انجام شده است، توصیفی از مفهوم مدیریت راهبردی پروژه و تفاوت آن با مدیریت کلاسیک پروژه ارائه می گردد. سپس مدل های مدیریت راهبردی پروژه که به سازمان ها در دستیابی به موفقیت پروژه ها و خلق مزیت رقابتی کمک می کند، بررسی شده است. در نهایت، نتیجه گیری شده است که سازمان ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، اطمینان از موفقیت پروژه ها و عملکرد بهتر باید به جنبه های راهبردی مدیریت پروژه توجه نمایند و فرآیندهای مدیریت راهبردی پروژه را در سازمان اجرا کنند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.