مقالات

هوش سازمانی و مدیریت بحران

 ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
  فایلهای مرتبط
هوش سازمانی و مدیریت بحران
هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوش سازمانی و مولفه های آن با مدیریت بحران در شرکت سهامی بیمه ایران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - همبستگی است. نمونه تحقیق شامل 187 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت اند که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی نمونه گیری و انتخاب شده اند. برای اندازه گیری هوش سازمانی از مدل هفت بعدی آلبرخت استفاده شده و برای مدیریت بحران مدل سه مرحله ای بحران مبنا قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون ضریب چوپروف و آزمون دو جمله ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علاوه بر وجود رابطه معنادار و مثبت بین هوش سازمانی و مدیریت بحران، بین مولفه های هوش سازمانی به غیر از میل به تغییر نیز با مدیریت بحران رابطه ای مثبت وجود دارد و در بین مولفه های هوش سازمانی مولفه کاربرد دانش بیشترین همبستگی را با مدیریت بحران دارا است. همچنین مشخص شد که سطح هوش سازمانی در شرکت بیمه ایران در وضعیت مطلوب قرار ندارد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.