مقالات

بررسی تاثیر تنوع درآمدی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
  فایلهای مرتبط
بررسی تاثیر تنوع درآمدی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
صنعت بانکداری از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود که به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند. با جهانی شدن صنعت بانکداری استفاده از استراتژی های تنوع درآمدی برای بهبود ارزش و عملکرد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این تحقیق تاثیر تنوع درآمدی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388تا پایان سال1392 مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش را کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. متغیرهای مورد نیاز با استفاده از نرم افزار Excel مورد محاسبه قرار گرفته و سپس از طریق معادله رگرسیون چند متغیره، با استفاده از نرم افزار Eviews و آزمون F فیشر فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. با انجام این تحقیق مشخص شد که تنوع درآمدی و نرخ بازده دارایی ها اثری مثبت و نسبت هزینه به درآمد اثر منفی برعملکرد بانک دارند. همچنین نتایج نشان می دهد که نسبت مالکیت و نیز اندازه بانک بر عملکرد بانک اثری ندارند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.