مقالات

اثر گزارش مشروط حسابرسی بر روش های تامین مالی

 ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
  فایلهای مرتبط
اثر گزارش مشروط حسابرسی بر روش های تامین مالی
هدف این مقاله بررسی رابطه بین گزارش مشروط و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین گزارش مشروط و تامین مالی داخلی شرکت ها ها رابطه منفی معناداری وجود دارد و از سوی دیگر بین گزارش مشروط با تأمین مالی خارجی و نسبت تامین مالی داخلی به خارجی رابطه معناداری وجود ندارد.نتایج پژوهش در خصوص متغیر های کنترلی نشان دهنده آن است که بین اندازه شرکت ها و تامین مالی داخلی آن ها رابطه مثبت معنادار و بین عمر و اهرم مالی شرکت ها با تأمین مالی داخلی آن ها رابطه منفی معناداری وجود دارد. همینطور، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اندازه، عمر و اهرم مالی شرکت ها با تأمین مالی خارجی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. .
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.