مقالات

نقش تجزیه و تحلیل استراتژیک و ریسک تجاری در حسابرسی مالی

 ۱۳۹۵/۰۸/۲۹
  فایلهای مرتبط
نقش تجزیه و تحلیل استراتژیک و ریسک تجاری در حسابرسی مالی
کسب و کار امروز با چالشهایی متفاوت مواجه است و متأثر از موضوعاتی نظیر تغییرات رخ داده در حوزه فنآوری، جهانی شدن، رقابت و تغییر مداوم و مستمر در نیازهای مشتریان است. محیط حاکم بر حسابرسی نیز از این امر مستثنی نیست و ملزم به رعایت مؤلفه های بقا نظیر کیفیت، قیمت (بهای تمام شده) و زمان تحویل (کارایی عملیاتی) است. وجود تعادل در مؤلفه های بقا و ایجاد هم افزایی در مثلث بقا مستلزم بهره گیری از اندیشه های نوین و متفاوت مدیریتی در کسب و کار است (راهنمای رودپشتی، 1388 ). در این نوشتار نقش ابزارهای تحلیل استراتژیک رایج در حوزه مدیریت استراتژیک نظیرSWOT ،PEST و مدل پنج محکره پورتر در تجزیه و تحلیل ریسکهای تجاری، با هدف ارتقای رویه های حسابرسی و بهبود کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های حاصل از تحقیق گواه آن است که بهره گیری حسابرسان مستقل از ابزارها و مدلهای تحلیل استراتژیک ارائه شده، افزایش دقت ارزیابی ریسک و همچنین اثربخشی رویه های حسابرسی در بهبود کیفیت حسابرسی مالی را در پی دارد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.