مقالات

شناسایی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد مالی و غیرمالی

 ۱۳۹۵/۰۸/۲۹
  فایلهای مرتبط
شناسایی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد مالی و غیرمالی
کارآفرینی استراتژیک، عاملی اثرگذار بر خروجی سازمان های کوچک، متوسط و بزرگ در نظر گرفته می شود که می تواند رشد و ثروت یک سازمان را بهبود بخشد. امروزه بسیاری از سازمان های بزرگ، از کارآفرینی استراتژیک به عنوان روشی برای کسب مزیت رقابتی در بلندمدت استفاده می کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این تحقیق شناسایی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد مالی و غیرمالی در قالب پژوهشی توصیفی- همبستگی در شرکت فناپ در تهران است و چارچوب مفهومی با دو بعد کارآفرینی استراتژیک و عملکرد طراحی شده است. این تحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی- همبستگی و از نظر هدف از نوع کاربردی است. پرسشنامه محقق ساخته پژوهش به صورت تصادفی ساده، بین هفتاد نفر از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان در شرکت فناپ توزیع و در نهایت شصت پرسشنامه جمع آوری شد. آزمون فرضیات تحقیق و مدل تحلیل مسیر آن بر اساس روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS2انجام گرفت. نتایج نشان می دهد فرهنگ کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه، مدیریت استراتژیک منابع و به کارگیری خلاقیت و توسعه نوآوری بر عملکرد تاثیر می گذارد، اما ذهنیت کارآفرینانه بر عملکرد در شرکت فناپ تاثیری ندارد. هر چند در پایان مشخص شد به طور کلی کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد شرکت فناپ تاثیر معناداری دارد
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.