مقالات

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی

 ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی
در شرایط حاضر با مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعات روبرو هستیم و عدم تقارن اطلاعات در بخش های مختلف می تواند زمینه ساز گسترش فساد و آسیب رسیدن به اقتصاد مقاومتی باشد، لازم است تدابیری برای کاهش عدم تقارن اندیشیده شود. یکی از این راهکارها استفاده از سیستم های مدیریت دانش است. ولی با توجه به محدودیت های ایجاد شده در دوران تحریم، پیاده سازی موفق این سیستم ها با موانعی روبرو شده است، بنابراین شناسایی عواملی که منجر به پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های مدیریت دانش می شود، می تواند بسیارمؤثر باشد، زیرا چه در دوره تحریم و چه در دوره پسا تحریم همچنان باید تلاش ها در زمینه برپایی اقتصاد موقتی ادامه یاید. بر این اساس هدف مقاله حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش در سازمان ها در شرایط اقتصادی هست. در نتیجه با مرور تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت دانش 15 متغیر شناسایی گردید. برای آزمون سوالات تحقیق از نرم افزار های SPSS18 و MATLAB و آزمون های TOPSIS و T تک نمونه ای استفاده گردید. نتایج نشاد داد که همه متغیر ها به عنوان متغیر های مؤثر بر موفقیت سیستم های مدیریت دانش در شرایط اقتصاد مقاومتی مطرح هستند و وجود زیر ساخت های فناوری اطلاعات بیشترین اهمیت و انجام ارزیابی های دوره ای کم ترین اهمیت را دارا می باشند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.