مقالات

استخراج ویژگی های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B)

 ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
  فایلهای مرتبط
استخراج ویژگی های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B)
هدف این مقاله، شناسایی ویژگی های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B) است. برای این منظور، ابتدا با مقایسه استانداردها و مدل های کیفیت نرم افزار، ویژگی های یک مدل بعنوان مبنا انتخاب میشود. سپس با مطالعه ویژگی های کیفی فازهای معاملات B2B و بررسی معیارهای کیفی موجود در سیستم های موجود، ویژگی های کیفی این نرم افزارها شناسایی و به ویژگی های مبنا اضافه خواهد شد. در پایان نیز یک سیستم کاربردی بر اساس این ویژگی ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل تحلیل خواهد شد. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است که بر مبنای مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.