مقالات

قیمت گذاری و بازاریابی در یک زنجیره تامین دوسطحی تحت چهار رویکرد نظریه بازی ها

 ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
  فایلهای مرتبط
قیمت گذاری و بازاریابی در یک زنجیره تامین دوسطحی تحت چهار رویکرد نظریه بازی ها
همکاری در تبلیغات یک استراتژی بازاریابی است که در آن خرده فروش، تبلیغات محلی را اجرا می کند و تولیدکننده بخشی از کل هزینه های آن را پرداخت می کند. در این تحقیق همکاری در تبلیغات و تصمیمات قیمت گذاری در یک زنجیره تامین دو سطحی بررسی می شود، که شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروش است. تقاضا در این مدل تابعی از قیمت و تبلیغات است. چهار مدل بر اساس نظریه بازی، به منظور مطالعه تصمیم گیری بهینه اعضای زنجیره تحت فرضیات مختلف توسعه داده شده است. سه بازی غیرهمکاری شامل بازی های نش، تولیدکننده رهبر و خرده فروش رهبر و یک بازی همکاری حالت هایی هستند که مدل ها بر اساس آنها توسعه داده شده اند. در نظر گرفته می شوند. محدب بودن توابع هدف در هر حالت اثبات و در پایان برای هر حالت یک مثال عددی ارائه و آنالیز حساسیت انجام شده است
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.