مقالات

مدل‌سازی فرا‌واکنشی سرمایه‌گذاران در بازار سهام با قیمت‌های OHLC روزانه

 ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
  فایلهای مرتبط
مدل‌سازی فرا‌واکنشی سرمایه‌گذاران در بازار سهام با قیمت‌های OHLC روزانه
بازار سهام عمدتاً تحت تاثیر جریان اخبار و اطلاعات است که با واکنش سرمایه‌گذاران همراه می‌شود. چنانچه بازار سهام کارا باشد، واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به اخبار و اطلاعات، واکنشی صحیح و بدون تورش خواهد بود، در غیر آنصورت بازار سهام در وضعیت بیش‌واکنش و یا کم‌واکنش قرار می‌گیرد. در وضعیت بیش‌واکنش و کم‌واکنش قیمت‌ها به درستی تعیین نمی‌شوند که این موضوع سبب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سهام می‌شود. در مدل‌سازی با قیمت‌های روزانه که به چهار قیمت آغازین، حداکثر روز، حداقل روز و پایانی سهام اشاره دارد، نخست ثابت می‌شود قیمت بازاری سهام فرآیند براونی هندسی دارد، سپس با استخراج توزیع تلاطم استاندارد شده وضعیت بیش‌واکنش، کم‌واکنش و یا واکنش صحیح سرمایه‌گذاران مشخص می‌شود. در ادامه جهت گسترش مدل با فروض واقعی‌تر، ناپیوستگی در جریان دریافت اخبار و اطلاعات وارد مدل شده و تشریح می‌گردد که در این شرایط، تنها بررسی بیش‌واکنش سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر است. بدین ترتیب دو فرضیه و دو آماره جهت آزمون بیش-واکنش به اخبار و اطلاعات خوب و بیش‌واکنش به اخبار و اطلاعات بد تشکیل می‌شود. در پایان جهت اطمینان از این‌که نتایج حاصل شده تحت تاثیر ناهمسانی واریانس نباشد، آماره‌های آزمون اصلاح شده و دو فرضیه بار دیگر آزمون می‌شوند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.