مقالات

ارزیابی انرژی مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری بر اساس اندازه گله با رویکرد محیط زیستی

 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  فایلهای مرتبط
با توجه به افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا برای مواد غذایی یک راه بهبود کشاورزی به خصوص در بخش دامپروری بررسی روند مصرف انرژی می¬باشد.هدف از انجام این مطالعه ارزیابی انرژی مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری در غرب استان تهران در سال 95 بود.در این مطالعه میانگین میزان مصرف انرژی در واحدهای کوجک،متوسط و بزرگ به ازای یک راس گاو مولد به ترتیب برابر 72/176603، 32/208264و 38/291304 Mj/cow بود. محاسبات انرژی شامل انرژی مستقیم مانند سوخت،الکتریسیته و آب وانرژی غیرمستقیم مانند علوفه، کنستانتره، ماشین¬ها و نیروی انسانی و انرژی خروجی شامل شیر، گوشت و کود دامی بود. همچنین با توجه به نگرانی در مورد آلاینده های محیط زیست و رو به زوال بودن منابع انرژی تجدید ناپذیر، میزان مصرف انرژی¬های تجدیدناپذیر مانند سوخت فسیلی و الکتریسیته و انرژی تجدید پذیر مانند خوراک، آب، نیروی انسانی و ماشین¬ها نیز محاسبه شد. میزان انرژی با ضرب معادل انرژی در میزان مصرف نهاده و تولید ستانده ها بدست آمد.

با توجه به افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا برای مواد غذایی یک راه بهبود کشاورزی به خصوص در بخش دامپروری بررسی روند مصرف انرژی می­باشد.هدف از انجام این مطالعه ارزیابی انرژی مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری در غرب استان تهران در سال 95 بود.در این مطالعه میانگین میزان مصرف انرژی در واحدهای کوجک،متوسط و بزرگ به ازای یک راس گاو مولد به ترتیب برابر 72/176603، 32/208264و 38/291304 Mj/cow  بود. محاسبات انرژی شامل انرژی مستقیم مانند سوخت،الکتریسیته و آب وانرژی غیرمستقیم مانند علوفه، کنستانتره، ماشین­ها و نیروی انسانی و انرژی خروجی شامل شیر، گوشت و کود دامی بود. همچنین با توجه به نگرانی در مورد آلاینده های محیط زیست و رو به زوال بودن منابع انرژی تجدید ناپذیر، میزان مصرف انرژی­های تجدیدناپذیر مانند سوخت فسیلی و الکتریسیته و انرژی تجدید پذیر مانند خوراک، آب، نیروی انسانی و ماشین­ها نیز محاسبه شد. میزان انرژی با ضرب معادل انرژی در میزان مصرف نهاده و تولید ستانده ها بدست آمد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.